Opština

Pre gotovo dva veka, u ataru sela Vrnjci, pronađeni su izvori termomineralne vode. Od tog momenta pređen je dug put tokom kojeg se mnogo radilo na konstituisanju i razvijanju opštine Vrnjačka Banja.
Opština Vrnjačka Banja, danas se prostire na 240 km² i u njen sastav ulazi ukupno 14 naselja. Ta naselja su Vrnjci, Ruđinci, Goč, Stanišinci, Štulac, Rsovci, Novo Selo, Podunavci, Vraneši, Gračac, Otroci, Vukušica i Lipova. Na području cele opštine, popisano je 30.000 stanovnika, dok u samoj Vrnjačkoj Banji živi njih oko 16.000, što je više od polovine ukupnog broja stanovnika u opštini.
Posmatrano sa pravne strane opština Vrnjačka Banja je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu. Najveći i najvažniji organ opštine Vrnjačka Banja je skupština opštine, zadužena za izvršavanje funkcija lokalne vlasti, koje su utvrđene ustavom, zakonom i statutom. Skupština opštine sastavljena je od odbornika, biranih od strane građana Vrnjačke Banje, na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, poštujući zakon i statut.
Službeni jezik opštine je srpski, a službeno pismo je ćirilica. Odlukom o grbu i stegu i Odlukom o upotrebi grba, uređeni su izgled, sadržina i upotreba autentičnog vrnjačkog grba.
Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja postoji ukupno 11 organizovanih mesnih zajednica, obrazovanih u cilju namirivanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba građana tog utvrđenog područja. Postojeće mesne zajednice u sklopu opštine su:
1. MZ Vrnjačka Banja
2. MZ Vrujci
3. MZ Novo Selo
4. MZ Podunavci
5. MZ Gračac
6. MZ Vraneši
7. MZ Rsovci
8. MZ Stanišinci
9. MZ Ruđinci
10. MZ Štulac
11. MZ Vukušica
Pravna akta (ukoliko je to za njih predviđeno), koje donese opština Vrnjačka Banja, objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom listu opštine Vrnjačka Banja“. „Službeni list opštine Vrnjačka Banja“ izlazi u i u štampanoj i u elektronskoj formi, a elektronsku verziju moguće je videti na veb – sajtu www.opstinavrnjackabanja.com.
Jedno od važnih zaduženja skupštine opštine je osnivanje radnih tela, čije je zaduženje razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. U skladu sa zakonom i ustavom, osnovana radna tela mogu biti:
– Radna tela zakonom propisana.
– Stalna radna tela.
– Povremena radna tela.
U oviru navedene podele radna tela se dalje dele na komisije, savete i odbore.
Trenutno u Vrnjačkoj Banji postoji 9 stalnih radnih tela, obrazovanih od strane skupštine opštine i to:
1. Banjski savet
2. Odbor za privredu i društvene delatnosti
3. Odbor za omladinu i sport
4. Odbor za poljoprivredu i selo
5. Odbor za rad, socijalnu politiku i rodnu ravnopravnost
6. Odbor za bezbednost
7. Odbor za administrativno – mandatna pitanja i normativna akta
8. Odbor za udruženja, saveze i saradnju sa verskim zajednicama
9. Odbor za saradnju sa teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave drugih država
Opština Vrnjačka Banja svoju slavu slavi 28. jula, na dan Sv. Kirika i Julite, dok je dan oštine Vrnjačka Banja 14. jul.
Opština vrnjačka Banja je pravno lice sa sedištem u Kruševačkoj ulici br. 17.
Kontakt telefon opštine Vrnjačka Banja: 036/ 611 – 300 i 036/ 611 – 301